Przedszkole nr 350
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole nr 350 > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

  Drukuj
 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola nr 350 "Jaśminowy Gaj" w Warszawie

Deklaracja dostępności

 

Przedszkole nr 350 „Jaśminowy Gaj” w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://jasminowygaj.waw.pl.

 

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2009 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji:   15.01.2021 r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 15.03.2021 r.

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

 

osoba kontaktowa – Agnieszka Januszyk,

adres e-mail – p350@eduwarszawa.pl,

numer telefonu - 22 836 30 41.

 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

 

Informacje na temat procedury odwoławczej

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. 

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

 

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

 

 

Dostępność architektoniczna

 

Przedszkole nr 350 „Jaśminowy Gaj” stanowi budynek parterowy, wolnostojący, otoczony ogrodem. Wejście do budynku nie jest bezpośrednio z drogi osiedlowej. Przy wejściu do przedszkola brak schodów. Dostęp do pomieszczeń jest organiczny dla osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi – zbyt wąskie drzwi. Toaleta budynku nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo.  Przedszkole objęte jest monitoringiem wizyjnym. Monitoring obejmuje teren wokół placówki: ciąg pieszy do wejścia głównego, wejście boczne, ogród przedszkolny. Przy budynku nie ma wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Osoby uprawnione maja prawo wstępu z psem asystującym. Pracownicy przedszkola nie posiadają kompetencji w zakresie języka migowego. W przedszkolu znajdują się plany rozkładu pomieszczeń wykonane w sposób wizualny. Placówka nie posiada informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób głosowy. W przypadku ewakuacji, zostaje wyznaczony pracownik do pomocy osobie ze szczególnymi potrzebami. 

 

Aplikacje mobilne

 

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności

 
 
Wprowadził Piekarczuk Renata (Przedszkole nr 350) 21-09-2020
Aktualizujący Januszyk Agnieszka (Przedszkole nr 350) 21-10-2022
Zatwierdzający Januszyk Agnieszka (Przedszkole nr 350) 21-10-2022
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 21-10-2022
Liczba odwiedzin: 320