Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Kompetencje

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Cele i zadania

1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy Prawo Oświatowe oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a w szczególności:

1)        zapewnia opiekę, wychowanie i nauczanie w atmosferze akceptacji
       i bezpieczeństwa;

2)        zapewnia wszystkim dzieciom pełny rozwój umysłowy, moralno-społeczny, emocjonalny oraz fizyczny zgodnie z ich możliwościami i potrzebami psychofizycznymi w warunkach poszanowania godności osobistej, z wykorzystaniem własnej inicjatywy dziecka;

3)        realizuje bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej w oparciu o program wychowania przedszkolnego zatwierdzony  przez dyrektora  przedszkola  na wniosek nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego oraz programy autorskie, własne pisane zgodnie z podstawą programową;

4)        zapewnia organizację   zajęć  dodatkowych, z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci;

5)        kształtuje umiejętność współżycia i współdziałania w zespole niejednorodnym; uczy poczucia odpowiedzialności za drugiego człowieka;

6)        umożliwia dzieciom wychowanie w poczuciu przynależności narodowej; etnicznej; językowej i religijnej;

7)        wspomaga indywidualny rozwój dziecka oraz  dokonuje diagnozy gotowości szkolnej,

8)        udziela dzieciom pomocy psychologiczno - pedagogicznej poprzez współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, psychologiem i logopedą;

9)        konsekwentnie przestrzega praw dziecka oraz upowszechnia wiedzę o tych prawach;

10)    zapewnia wychowankom bezpieczne i higieniczne warunki  nauki, wychowania
i opieki;

11)    zapewnia wychowankom prawo do właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo - edukacyjnego uwzględniając zasadę:

a)         zaspokajania potrzeb dziecka,

b)        aktywności,

c)         indywidualizacji.


Wprowadził BZMW/ext.MFolusniak 2013-12-24
Aktualizujący Piekarczuk Renata (Przedszkole nr 350) 2021-03-23
Zatwierdzający Januszyk Agnieszka (Przedszkole nr 350) 2021-03-23
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-03-23
Wersja standardowa