Kanał Wyżej
Cele i zadania

1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy Prawo Oświatowe oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a w szczególności:
1)        zapewnia opiekę, wychowanie i nauczanie w atmosferze akceptacji
       i bezpieczeństwa;
2)        zapewnia wszystkim dzieciom pełny rozwój umysłowy, moralno-społeczny, emocjonalny oraz fizyczny zgodnie z ich możliwościami i potrzebami psychofizycznymi w warunkach poszanowania godności osobistej, z wykorzystaniem własnej inicjatywy dziecka;
3)        realizuje bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej w oparciu o program wychowania przedszkolnego zatwierdzony  przez dyrektora  przedszkola  na wniosek nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego oraz programy autorskie, własne pisane zgodnie z podstawą programową;
4)        zapewnia organizację   zajęć  dodatkowych, z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci;
5)        kształtuje umiejętność współżycia i współdziałania w zespole niejednorodnym; uczy poczucia odpowiedzialności za drugiego człowieka;
6)        umożliwia dzieciom wychowanie w poczuciu przynależności narodowej; etnicznej; językowej i religijnej;
7)        wspomaga indywidualny rozwój dziecka oraz  dokonuje diagnozy gotowości szkolnej,
8)        udziela dzieciom pomocy psychologiczno - pedagogicznej poprzez współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, psychologiem i logopedą;
9)        konsekwentnie przestrzega praw dziecka oraz upowszechnia wiedzę o tych prawach;
10)    zapewnia wychowankom bezpieczne i higieniczne warunki  nauki, wychowania
i opieki;
11)    zapewnia wychowankom prawo do właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo - edukacyjnego uwzględniając zasadę:
a)         zaspokajania potrzeb dziecka,
b)        aktywności,
c)         indywidualizacji.Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Cele i zadania

Wersja standardowa